ลำดับ
Code no
ชื่อรายการเอกสาร รายการหนังสือ
วันที่ Upload
Download
1 00029 กฎหมายควรรู้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 31/08/2017
2 00028 กฎกระทรวงฉบับที่ 7 29/08/2017
3 00027 กฎกระทรวงฉบับที่ 6 29/08/2017
4 00026 กฎกระทรวงฉบับที่ 5 29/08/2017
5 00025 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 29/08/2017
6 00024 กฎกระทรวงฉบับที่ 3 29/08/2017
7 00023 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 29/08/2017
8 00022 กฎกระทรวงฉบับที่ 1 29/08/2017
9 00021 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 29/08/2017
10 00020 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 29/08/2017
11 00019 User Email ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดประสาทนิกร 11/07/2017
12 00018 แบบคําขอเพิ่ม/ปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ http://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf?prev=L2NnZC9tZW51L2luZGV4LmpzZg==&m=Session%20timeout 26/06/2017
13 00012 คู่มือ ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา (DLIT Portable Classroom) 11/05/2017
14 00011 การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 11/05/2017
15 00010 มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLIT & DLTV 11/05/2017 โรงเรียนวัดประสาทนิกร Watprasatnigon School :: ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทร.0-7754-1208 ผู้ดูแลระบบ นายกฤติเดช ศาริตวรรธน์ โทร.095-9859554